สอนคำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นที่ควรรู้

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 1
date, cat, touch, who, finger, exit

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 2
ls, pwd, mv เกี่ยวกับ Files และ Directories

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 3
cp, ln, rm, mkdir, rmdir, file เกี่ยวกับ Files และ Directories

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 4 กำหนด Permission ด้วย chmod, umask, chown, chgrp

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 5 วิธีดู File ขนาดยาว | pg, more, less, head, tail