ชั้นนายพัน เหล่า ส.


1.ตำราและแนวสอบ วิชาการสื่อสารประเภทสาย


2.ตำราและแนวสอบ วิชาการสื่อสารประเภทวิทยุ


3.ตำราและแนวสอบ วิชาหลักนิยมทหารสื่อสาร


4.ตำราและแนวสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1


4.2

4.3 


5.ตำราและแนวสอบ วิชาภาษาอังกฤษ


หมายเหตุ…รายชื่อผู้เข้าสอบ
สอบถาม ที่  แผนกเตรียมพล.กกพ.สส. 95450